DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA IN INFROMACIJ

Vprašanje dostopnosti do grajenega okolja in informacij je osnovna človekova pravica, ki je deležna posebne pozornosti prav pri invalidih. Teh je na svetu po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije več kot 650 milijonov. Številke pa so še višje, če pogledamo širše in prištejemo še vse tiste, ki sicer niso invalidi, a se v nekaterih primerih ali v določenem življenjskem obdobju znajdejo v položaju, v katerem so tako ali drugače funkcionalno ovirani. V takšni vlogi se lahko znajde prav vsak, naj si bo to ob začasno ali trajno oteženem ali preprečenem normalnem delovanju dela telesa. Prav zato to pomembno vprašanje zahteva jasne smernice pri zagotavljanju univerzalnih človekovih pravic ter pravno zagotavljanje enakih možnosti in enake obravnave ter preprečevanja diskriminacije, ki jo doživljajo invalidi na različnih področjih življenja.

Dostopnost do grajenega okolja in informacijskih tehnologij so invalidom zagotovljene s Konvencijo o pravicah oseb s funkcionalnimi oviranostmi. Pri načrtovanju dostopnosti grajenega okolja je nujno upoštevati vse ključne predpise, med njimi najpomembnejšega Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) ter nacionalnih usmeritev in akcijskih programov, ki se tičejo Strategije Dostopne Slovenije (Nacionalnih usmeritev za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in komunikacij za invalide).

Ker se invalidi v praksi še vedno soočajo s stalnimi ovirami pri izobraževanju, usposabljanju, sodelovanju v kulturnih in prostočasnih dejavnostih ter pri uveljavljanju osnovne pravice do mobilnosti, je nujno poskrbeti ne le za dosledno upoštevanje, pač pa tudi izvajanje zakonov in ukrepov v praksi. Le tako bodo invalidi deležni izenačevanja možnosti za vse.

grafika-zigzag-pokoncno

INVALIDI V SLOVENIJI IN NJIHOVO ZAPOSLOVANJE

grafika pike

Status invalida v Sloveniji določa več zakonov. Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) je invalid oseba, ki pridobi status po ZZRZI ali po drugih predpisih, in oseba, pri kateri se z odločbo pristojnega organa ugotovi trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni i ima bistveno zmanjšane možnosti, da se zaposli zaposlitev ohrani ali v njej napreduje.

grafika pike

Zakaj zaposliti invalida?

Ker so invalidi ob ustrezni podpori lahko prav tako učinkoviti in dobri delavci kot ostali. Če se delovno mesto ujema z zmožnostmi invalida je lahko invalid prav tako učinkovit in dober delavec kot vsi ostali. S pomočjo vzpodbud, ki so predvidene v ukrepih za zaposlovanje invalidov, pa lahko delodajalec uravnoteži morebitni primanjkljaj v produktivnosti ali dodatnih stroških, ki so povezani z zaposlitvijo.

Katere spodbude se omogoča delodajalcem za zaposlovanje invalidov?

grafika pike

Na državni ravni se odvijajo številni ukrepi in programi, ki spodbujajo zaposlovanje invalidov in nudijo koristi delodajalcem. V okviru zaposlitvene rehabilitacije, ki je zakonsko opredeljena, pa ima delodajalec možnost invalida pred zaposlitvijo spoznati, preizkusiti in usposobiti za konkretno delovno mesto, hkrati pa ima strokovno podporo članov rehabilitacijskega tima.

Delodajalec lahko ob zaposlitvi invalida po uporabi naslednje spodbude:

Nagrada pripada delodajalcu, ki presega kvoto in delodajalcu, ki ni zavezanec za kvoto, ima pa zaposlene invalide in znaša 20% minimalne plače za vsakega invalida nad predpisano kvoto. Nagrada ne pripada proračunskim uporabnikom.

Oprostitev plačila prispevkov za PIZ za vsakega invalida, zaposlenega nad kvoto, lahko pripada delodajalcu, ki presega kvoto, in delodajalcu, ki ni zavezanec za kvoto, ima pa zaposlene invalide. Oprostitev ne pripada proračunskim uporabnikom.

Delodajalec lahko na podlagi izdelanega individualnega načrta prilagoditve, s katerim se upraviči prilagoditev delovnega mesta ali prilagojena sredstva za delo, zaprosi za plačilo primerne prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo. 

Subvencija plače invalidom pripada invalidu, ki dosega nižje delovne rezultate, ki so posledica invalidnosti, in je zaposlen na zaščitenem delovnem mestu, v podporni zaposlitvi ali invalidskem podjetju. V podporni zaposlitvi je subvencija lahko do 30 % minimalne plače.

Podporna zaposlitev v običajnem delovnem okolju se izvaja s strokovno in tehnično pomočjo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju.

Invalidu v podporni zaposlitvi se glede na njegovo invalidnost lahko zagotavlja strokovna in tehnična podpora pri uvajanju v delo, na delovnem mestu in pri vključevanju v delovno okolje, skladno z individualnim načrtom. Delodajalcu in delovnem okolju pa se v podporni zaposlitvi zagotavlja strokovna podpora z informiranjem in svetovanjem.

Plačilo stroškov podpornih storitev je v obsegu do 30 ur mesečno in pripada delodajalcu iz običajnega delovnega okolja.

Letna nagrada delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov je posebna oblika družbenega priznanja delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov, s katero prejemniki dobijo pravico do uporabe promocijskega logotipa Invalidom prijazno podjetje.

grafika pike

Kaj pa pomeni kvotni sistem zaposlovanja invalidov?

grafika pike

Kvotni sistem zaposlovanja invalidov je dolžnost delodajalcev, da zaposlujejo predpisano število invalidov, od 2 do 6 odstotka zaposlenih. Zavezanec je vsak delodajalec, ki zaposluje nad 20 delavcev. V primeru, da zavezanec ne zaposluje potrebnega števila invalidov, je mesečno zavezan k plačilu prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v Invalidski sklad v višini 70% minimalne plače ali pa nadomestna izpolnitev kvote, ki jo  lahko izpolni s sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali z zaposlitvenim centrom ter tako zagotovi delo zaposlenim invalidom.

grafika zigzag

MEDIJSKA KAMPANJA

Pri medijski kampanji smo se osredotočili na ključen slogan DOSTOPNOST ZA VSE = SPOŠTOVANJE ZA VSE in izpostavili ključne pozive:

  • Sodobne skupnosti ne diskriminirajo. Je vaša v koraku s časom?
  • Spreminjamo stališča do zaposlovanja invalidov.
  • Z zaposlitvijo invalida smo družbeno odgovorni.

Pripravili smo naslednje video zgodbe:

grafika pike

Dostopnost do

grajenega okolja in informacij

Kako svet doživljajo osebe s posebnimi potrebami in kako se soočajo z dostopom do informacij?

V videu vam Antun Smerdel, Maruša Rejc, Daša Peperko in Andrej Culjkar predstavijo, kako doživljajo svet in kako se soočajo z dostopom do grajenega okolja in informacij.

#ZaVse #DružbaBrezDiskriminacije
grafika pike

Spodbude

za zaposlovanje

Zakaj zaposliti invalida?

Invalidi so ob ustrezni podpori učinkoviti in dobri delavci, če le delovno mesto prilagodimo njihovim zmožnostim. V videu vam pojasnimo, kateri ukrepi in programi, ki spodbujajo zaposlovanje invalidov in nudijo delodajalcem koristi, se odvijajo pri nas.

#ZaVse #DružbaBrezDiskriminacije
grafika pike

Prilagoditev

delovnih mest

Pri spodbujanju zaposlovanja invalidov je prilagoditev delovnega mesta in sredstev za delo vzpodbuda, ki je namenjena podpori delodajalcem v primeru zaposlitve invalida, za katerega je potrebno delovno mesto ali sredstva za delo prilagoditi, zaradi njegove invalidnosti in specifičnih potreb invalida. Stroške primerne prilagoditve financira Sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov in sicer v višini dejanskih stroškov.

#ZaVse #DružbaBrezDiskriminacije
Skip to content