DRUŽBA BREZ
DISKRIMINACIJE

NAMEN PROJEKTA

grafika pike

Projekt ZaVse/4ALL verjame v družbo brez diskriminacije in si bo s številnimi aktivnostmi prizadeval za njeno zmanjševanje ter pomembno prispeval k zavedanju, prepoznavanju in zmanjševanju problemov, ki se v družbi kažejo na področju neenakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin, kot so Romi, istospolno usmerjeni, begunci, socialno šibkejši in invalidi.

grafika pike

KLJUČNI CILJI

ZaVse/4ALL je pobuda za manj diskriminacije in pomembno prispeva k zavedanju in zmanjševanju problemov, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin. Diskriminacija in neenake možnosti so najbolj izrazite predvsem pri ranljivih skupinah, kot so Romi, istospolno usmerjeni, begunci, socialno šibkejši in invalidi.

grafika zigzag

Partnerji projekta

Projekt ZaVse/4ALL sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kampanja projekta

grafika pike

Pripravljamo celostno kampanjo z dvema medijskima kampanjama za oba  sklopa oziroma ključne ranljive skupine. Krovno sporočilo kampanje temelji na VKLJUČENOSTI in DOSTOPNOSTI ZA VSE.

Aktivnosti
v okviru projekta

grafika pike

V okviru projekta bodo organizirani različni dogodki, izobraževanja in delavnice, s pomočjo katerih bomo ciljne skupine ozaveščali o veljavni zakonodaji in pravicah na področju varstva pred diskriminacijo, o problematiki diskriminacije skupin Romov, istospolno usmerjenih, beguncev in socialno šibkih, o načrtovanju objektov za dostopnost do grajenega okolja, cest in informacijskih tehnologij za invalide ter o tem, kako invalidi iz različnih skupin spoznavajo svet in okolje.

Ciljna skupina

grafika pike

Nagovarjamo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami.
Nevladne organizacije so največkrat tiste, na katere se obračajo osebe iz omenjenih skupin, zato je pomembno, da pravočasno prepoznajo diskriminacijo, da poznajo mehanizme za njeno preprečevanje in dejavnike, ki lahko posameznike varujejo pred diskriminacijo.
Sekundarna ciljna skupina pa so drugi ključni deležniki, še zlasti javne institucije (področne inšpekcije, policija, ministrstva, lokalne javnoupravne in izobraževalne ustanove), kjer lahko prav tako pride do diskriminacije.

grafika pike

IZVEDLI BOMO

Javne dogodke družbeno odgovornega ozaveščanja o pomenu enakopravnosti in krepitvi enakosti, razumevanju diskriminacije ter možnostih varstva pred diskriminacijo najbolj izpostavljenih skupin  – v Ljubljani, Žalcu, Črnomlju, Izoli in Murski Soboti.

Izobraževanja in usposabljanja o pomembnosti upoštevanja različnih standardov pri načrtovanju objektov za dostopnost do grajenega okolja, cest in informacijskih tehnologij – v Ljubljani, Mariboru in Celju.

Delavnice o veljavni zakonodaji ter o materialnih in procesnih pravicah na področju varstva pred diskriminacijo v Sloveniji – v Ljubljani, Mariboru, Velenju, Kopru, Murski Soboti in Novem mestu.

Delavnice o problematiki diskriminacije najbolj izpostavljenih skupin – v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru.

Delavnice o spoznavanju doživljanja sveta oziroma okolja različnih skupin invalidov in zaposlovanju invalidov v nevladnih organizacijah – v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Murski Soboti, Novem mestu, Kranju, Postojni, Velenju, Kočevju, Krškem, Novi Gorici, Slovenj Gradcu in na Ptuju.

grafika pike

POVEZAVE

Kdo lahko pomaga?

Če ste mnenja, da se nekje dogaja ali se je zgodila diskriminacija, se lahko obrnete na:

Skip to content