V Novi Gorici potekala že 22. izkustvena delavnica v okviru projekta ZaVse/4ALL.

Invalidi in ljudje z drugimi oviranostmi se pogosto srečujejo z oteženim dostopom do vsakodnevnih storitev in informacij. Z namenom ozaveščanja o zagotavljanju enakih možnosti v družbi ter zmanjševanju diskriminacije do ranljivih skupin je v okviru Projekta ZaVse/4ALL danes potekala 22. izkustvena delavnica, s katero snovalci projekta želijo spremeniti mišljenje družbe, da si tudi ranljive skupine zaslužijo osnovno spoštovanje, dostopnost do vsakdanjih storitev in vključenost v družbo.

Projekt ZaVse/4ALL, ki ga izvajajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS) kot koordinator projekta ter Slovenska filantropija in Zavod Vozim kot projektna partnerja, si aktivno prizadeva osveščati o tem, da diskriminacija v družbi še vedno obstaja. V okviru projekta ZaVse/4ALL povsod po Sloveniji potekajo izkustvene delavnice in izobraževanja. Na delavnicah so dobrodošli vsi, organizatorji posebno pozornost posvečajo NVO in javnim ustanovam. Snovalci projekta s tem želijo okrepiti zavedanje o pomembnosti zagotavljanja enakih možnosti v družbi za vse njene člane, tudi za ranljive skupine. »Ključno pri obravnavi problematike invalidov je odprava ovir s kateri se skupine s funkcionalno oviranostjo (ljudje s prizadetostjo sluha, vida, oteženimi gibalnimi sposobnostmi, idr…) vse pogosteje srečujejo. Pri tem ločimo med ovirami grajenega okolja, komunikacijskimi ter ovirami pri dostopu do informacij. V Sloveniji je izvedenih premalo ukrepov, ki bi izboljšali dostopnost osebam s funkcionalno oviranostjo. Zato je ključno, da problematiko oseb s funkcionalno oviranostjo ustrezno naslovimo in tako v prihodnje izboljšamo njihov družbeni položaj.« sta poudarili Tita Destovnik in Tina Jerčič, iz ZIZRS.

Na izkustveni delavnici so obiskovalci imeli priložnost spoznati ovire, s katerimi se vsakodnevno srečujejo ranljive skupine – prebijanje ovir z invalidskim vozičkom, hoja z belo palico, branje brajice. Predavatelji so predstavili tudi možnosti zaposlovanja invalidov in primere dobrih praks, ki so jih prepoznali pri nekaterih delodajalcih. Po podatkih SURSa je bilo v Sloveniji leta 2018 med prebivalstvom 160.000 do 170.000 invalidnih oseb in ljudi z drugimi oviranostmi. Invalidi in ljudje z drugimi oviranostmi pa med brezposelnimi predstavljajo večji delež, saj jih je bilo v letu 2018 kar 17%. Med glavne razloge za brezposelnost invalidov v Sloveniji ter otežen dostop do vsakdanjih informacij, namreč spadata nepoznavanje podjetij in javnih institucij o vrstah invalidnosti ter možnostih prilagajanja delovnih mest. »Invalidi se še vedno srečujejo s tako imenovano prikrito diskriminacijo, saj v samih postopkih za zaposlitev niso izbrani, ker bi bila zanje potrebna prilagoditev delovnega mesta in okolja. Delodajalci se žal pogosto ne zavedajo, da prilagoditev delovnega okolja financira Sklad za plačilo primerne prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo. Poleg tega imajo nekatera podjetja tudi druge ugodnosti, kot so oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, subvencijo plače za invalide, plačilo stroškov podpornih storitev…« so povedali predstavniki Društva študentov invalidov, ki so izvedli izkustveni del delavnice.

S primeri dobrih praks gradimo mostove

»Dandanes ne obstajajo več pravila in zakoni, ki bo omejevali dostop diskriminiranih skupin na delovna mesta. Značilnosti diskriminatornih odnosov so se začeli spreminjati, iz neposredne diskriminacije se je ta prelevila v posredno. Prekrita diskriminacija je manj vidna in manj očitna kot neposredna, zato jo je težje prepoznati ter težje naslavljati. Projekt smo zasnovali z namenom, da družbo opozorimo na vse diskriminatorne prakse, kako v primeru diskriminacije ukrepati, koga prositi za pomoč ter kako jo preventivno odpravljati. Hkrati pa želimo z večjo informiranostjo spodbuditi vse ljudi, da pri sebi razmislijo, ali diskriminacijo prepoznajo, kdaj so sami diskriminatorni ter koliko mi kot družba res zagotavljamo enake možnosti za vse.« je razložil Karl Destovnik, predsednik ZIZRS, vodilnega partnerja projekta ZaVse/4All.  

Občina po meri invalidov

Nova Gorica je mesto, ki je dostopno vsem ranljivim skupinam – starostnikom, gibalno oviranim, slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim ter osebam z drugimi oviranostmi. Leta 2012 je Mestna občina Nova Gorica pridobila listino »Občina po meri invalidov«, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Pridobitev listine je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov, načrtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana. Cilj delavnice je bil tudi opozoriti na nekatere še vedno obstoječe izzive, ki jih občina ima ter na ta način spodbuditi občino k razreševanju izzivov.

Kategorije: AKTUALNO

Skip to content